Algemene voorwaarden voor verhuur materialen Locatiewerk B.V.,

versie 4, d.d. 1 augustus 2022 Algemene Voorwaarden van Locatiewerk B.V., gevestigd te Amsterdam.

 

Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Locatiewerk, hierna te duiden als ‘Verhuurder’, slechts bindend, indien deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ‘Huurder’, zijn niet van toepassing, tenzij dit door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

 

Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Verhuurder verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 7 dagen na dagtekening.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Verhuurder alleen, indien deze door Verhuurder schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd zijn .

2.4 De dag en weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 12 uur per dag of 60 uur per week. Bij een gebruik meer dan 12 uur per dag of 60 uur per week geldt een door Verhuurder vast te stellen toeslag.

2.5 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, vermeldingen van maten, capaciteit en gewichten kan Verhuurder nimmer aansprakelijk gehouden worden.

 

Huurperiode

3.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst is vermeld. Tenzij anders overeengekomen en dit door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

3.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag. Tenzij anders overeengekomen en dit door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

3.3 De Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

3.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft Verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat het huurobject alsnog geretourneerd wordt.

3.5 De huurperiode eindigt (zie ook 3.6) nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurovereenkomst door Verhuurder. M.a.w. het huurobject o.a. onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij de vestiging van Verhuurder wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.

3.6 De huurperiode eindigt ook(zie ook 3.5) indien het huurobject Whatsapp,  – Internet – of Telefonisch contact is afgemeld.

 

Afleveren, afhalen en levertijd

4.1 lndien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject aan het door de Huurder opgegeven adres op de begane grond binnen en voor zijn rekening; projectverplaatsingen van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld en eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.

4.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Nimmer kan Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd.

4.3 Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door Huurder. Reclames moeten op de dag van aflevering, direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

4.4 Indien aflevering op verzoek van Huurder wordt uitgesteld is Verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Indien de huurobjecten door expeditie Verhuurder of die van derden dienen te worden teruggebracht, worden deze bij terugkomst op de vestiging gecontroleerd. Het meenemen van de huurobjecten door onze expeditie of die van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken wordt vastgesteld, laat Verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de Huurder weten. Na melding kan Verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de wederpartij berekenen.

 

Risico

5.1 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de Huurder, voor risico van Huurder. Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een algemeen in Nederland geaccepteerde maatschappij. M.u.v. de auto’s.

5.2 Indien buiten de schuld van de Huurder schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van de huurobjecten kunnen niet op Verhuurder verhaald worden.

5.3 Bij diefstal, schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. De beoordeling bij retour op de vestigingen is bindend.

 

Verplichtingen van Huurder

6.1 Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin Huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden, (e.e.a. behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd hieruit voortvloeiend is voor rekening van de huurder.

6.2

a. Tenzij anders overeengekomen is Huurder verplicht, voordat Huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan Verhuurder een door Verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen.
b. Na terug ontvangst van het huurobject zal deze waarborgsom aan de Huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van aan Verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. c. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de Huurder verschuldigde huurpenning het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.

6.3
a. Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
b.Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode.
c.Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.
d. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk schriftelijk aan Verhuurder te melden.

6.4 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor de tijdige verkrijging van de vergunning.

6.5 Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder.

 

Eigendom en inspectie

7.1 Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door Verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.

7.2 De Huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

7.3 Derdenbeding eigenaar/pandhouder:
a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het verhuurde goed kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
b. Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal Huurder huurobject op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de derde eigenaar is van het huurobject (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Voor zover de onderhavige huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur- en/ of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het verhuurde goed door Verhuurder aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder van kracht.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen ‘derdenbeding’ kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

 

Verlies van materieel

8.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

8.2 Huurder dient Verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Verhuurder bestaande huurovereenkomst, en verplicht het huurobject direct terug te leveren aan Verhuurder.

8.3 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van bovengenoemd artikel. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.

 

Beëindiging, opzegging en vervanging

9.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door Verhuurder. (zie hoofdstuk 3)

9.2 Indien is overeengekomen, dat het huurobject door Verhuurder zal worden opgehaald, dient bij afmelding een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden. 9.3 Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit voor de Huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

 

Autoverhuur

10.1 Bij autoverhuur zijn tevens onze “Algemene Voorwaarden voor Verhuur Voertuigen” van toepassing.

10.2 De in de “Algemene huurvoorwaarden voor verhuur voertuigen” vermelde voorwaarden prevaleren boven de in deze Algemene Voorwaarden vermelde voorwaarden.

10.3 Bij autoverhuur dient de Huurder/bestuurder minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de te besturen voertuig of combinatie en tevens minimaal 21 jaar oud te zijn.

10.4 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief brandstof en exclusief meer kilometers.

10.5 Bij autoverhuur is per schade-incident een eigen risico van € 750,- excl. BTW verschuldigd. Voor bovenhoofdse schade is per schade-incident een eigen risico van € 1250,- excl. BTW verschuldigd. Voor Huurder/bestuurder tot en met 23 jaar wordt het eigen risico per schade-incident verhoogd met € 150,- excl. BTW.

 

Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

11.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in Verhuurder’s bedrijf of dat van haar leveranciers.

11.3 Bij overmacht heeft Verhuurder de keuze om ofwel de termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat Verhuurder in elke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

 

Betaling

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel op basis van factuur.

12.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

12.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft Verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

12.4 Indien Huurder niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1.5% per maand vanaf de vervaldag.

12.5 Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Huurder.

12.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag met een minimum van € 300,-. Bovenop de kosten zoals genoemd onder punt 14.5 en 14.6 komen vaste administratie kosten van € 40,- Aansprakelijkheid

13.1 De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen c.q. de huurovereenkomst ondertekent blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van huurpenningen en de bijkomende kosten.

13.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan Verhuurder zijde, is alle aansprakelijkheid richting Verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Behoudens opzet of grove schuld is Verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, dan wel van personen, die door Verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld.

13.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van Huurder.

13.5 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.

13.6 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van huurobject, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zee containers, auto’s, tenten e.d.

13.7 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, verblijf of onderhoud, etc. van materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Annulering

14.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Verhuurder het recht nakoming te eisen.

14.2 Indien Verhuurder een annulering accepteert, is Verhuurder gerechtigd aan Huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

 

Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.

15.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

 

Toepasselijk recht/geschillen

16.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, met Verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands Recht

Algemene voorwaarden voor verhuur voertuigen Locatiewerk B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VOERTUIGEN Locatiewerk B.V., versie 2, d.d. 1 augustus 2022

Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

Huurder: de natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van: objectbeschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig, de derving van huurinkomsten en de kosten van opsporing in geval van vermissing van het voertuig; of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig aansprakelijk is;

Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig;

Bovenhoofdseschade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden;

Afmelden: vorm van inleveren van het voertuig op een andere locatie dan die van verhuurder waarbij huurder aangeeft waar en wanneer het voertuig kan worden opgehaald door verhuurder.

 

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Indien geen einddatum op de huurovereenkomst staat vermeld, wordt het voertuig geacht voor een periode van 30 dagen te zijn gehuurd. Na het verstrijken van deze periode zal de huurperiode telkens met 30 dagen worden verlengd, tenzij huurder het voertuig aan verhuurder heeft geretourneerd.

2. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

3. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Het na het optreden van een defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld.

Artikel 2: Aflevering voertuig door verhuurder op locatie of afhalen door huurder buiten openingstijden

1. In geval het voertuig op locatie wordt afgeleverd, dient huurder te tekenen voor in ontvangst name en de staat van het voertuig. Indien huurder bij aflevering niet in staat is hiervoor te tekenen, kan hij tot twee uur na aflevering van het voertuig eventuele afwijkingen met betrekking tot de in ontvangst name en de staat aan verhuurder kenbaar maken. Indien huurder niet of niet-tijdig reageert, stemt hij in met de in ontvangst name en de staat van het voertuig.

2. Indien de huurperiode binnen één uur na openingstijd van verhuurder aanvangt, is verhuurder gerechtigd het voertuig af te leveren tot maximaal vijf werkuren voordat de huurperiode aanvangt. De huurpenningen zijn verschuldigd vanaf de ingang van de huurperiode.

3. Verhuurder levert het voertuig niet af zonder overdracht aan huurder indien er geen veilige en gratis parkeerplaats voorhanden is.

4. Verhuurder geeft de sleutel van het voertuig enkel af aan een daartoe gerechtigd persoon of laat de sleutel achter op de door de verhuurder gegeven locaties en laat de sleutel niet achter in een brievenbus of andere plek die niet voldoende beveiligd is.

5. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor afleveringen die op zijn verzoek of op verzoek van de bestuurder op locatie plaatsvinden.

6. Indien verhuurder niet aanwezig is op het moment dat huurder het voertuig afhaalt op de locatie van de verhuurder, gaat huurder akkoord met de bevindingen van verhuurder inzake de staat van het voertuig.

Artikel 3: inlevering voertuig door huurder

1. Huurder dient het voertuig op het tijdstip en de locatie die op de huurovereenkomst vermeld staan in te leveren dan wel af te melden.

2. Bij inlevering binnen kantoortijden op een andere locatie dan die van verhuurder dient het voertuig minimaal één uur na afmelding beschikbaar te zijn voor verhuurder om te worden afgehaald. Bij gebreke daarvan loopt de huurovereenkomst door tot de eerstvolgende werkdag.

3. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren dan wel afmelden van het voertuig. De huurperiode eindigt op het moment dat het voertuig correct is afgemeld. Afmeldingen met terugwerkende kracht en afmeldingen voor momenten in de toekomst zijn niet mogelijk.

4. Indien huurder of bestuurder niet aanwezig is op het moment dat verhuurder het voertuig afhaalt, gaat hij akkoord met de bevindingen van verhuurder inzake de staat van het voertuig.

Artikel 4: verlenging van de huurperiode

Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huurperiode eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurperiode is overeengekomen.

Artikel 5: overschrijding van de huurperiode Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

Artikel 6: Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 7: Betaling

1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij een eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

3. Betaling van de huurpenningen dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Indien is overeengekomen dat bedragen bij wijze van automatische incasso geïncasseerd zullen worden en dat niet mogelijk is, is huurder in verzuim vanaf het moment van de vergeefse poging tot automatische incasso. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procentpunt op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

Artikel 8: (Bijkomende) Kosten

1. Bijkomende kosten: rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

2. Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig: Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, kilometerheffing, kosten voor een Eurovignet, kosten uit beschikkingen die voortkomen uit overtredingen en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.

Artikel 9: verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het voertuig

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig, de sleutel en andere toebehoren daarbij of onderdelen daarvan om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). 3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, mits zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en bekwaamheid.

5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig, de sleutel of andere toebehoren ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

8. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder deze identiteit desverzocht aan verhuurder mede te delen.

9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen.

12. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de vereiste toevoegingen.

14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

15. In geval van schade aan of vermissing van het voertuig, toebehoren daarbij of onderdelen daarvan of enige gebeurtenis waaruit met grote mate van waarschijnlijkheid schade kan volgen, is huurder verplicht: verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen; de instructies van verhuurder op te volgen; de politie ter plaatse te waarschuwen; gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier met, indien vereist, een kopie rijbewijs van de bestuurder aan verhuurder te overleggen; zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.

16. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over: verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- en bedrijfsurenteller; verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem; defect raken van het voertuig of over een storing die het voertuig vertoont ; beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

17. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij: – schade is ontstaan door overbelading door huurder. – de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 9 of anderszins daarmee verband houdt; – de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of terrein waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt; – het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd; – de schade is ontstaan doordat huurder de instructies van verhuurder niet heeft opgevolgd; – de schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering of een andere wijze van wegneming van het voertuig en huurder de bij het voertuig behorende sleutels, bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder heeft ingeleverd; – de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen. Indien verhuurder door huurder gestelde feiten met betrekking tot de oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient huurder diens feitelijke stellingen te bewijzen.

4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

5. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een verhoogd eigen risico van maximaal € 1.250,- in geval van bovenhoofdse schade. Bij een bestuurder tot en met 23 jaar wordt het eigen risico per schade-incident verhoogd met € 150,-.

6. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

7. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

8. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 11: herstellingen van het voertuig

1. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk of een garagebedrijf dat door verhuurder daartoe is aangewezen. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.

2. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter keuring, reparatie of controle aanbieden.

Artikel 12: gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

3. In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 13: ROB-Net en submodules ROB-EF 1. De overdue functie in het ROB-systeem betreft een signaalfunctie. Het niet akkoord geven op een verlengingsaanvraag staat niet gelijk aan een afmelding. Alleen indien een afmelding aan de eisen voldoet, wordt de huurperiode beëindigd.

2. Huurder dient de voorlopige factuur via ROB-EF, rekening houdende met het aantal huurdagen en gereden kilometers gedurende de periode dat huurder het voertuig tot zijn beschikking heeft gehad, binnen 8 werkuren nadat deze is opgesteld goed te keuren.

Artikel 14: van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

Artikel 15: Beslag op het voertuig Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten.

Artikel 16: ontbinding van de huur Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode één of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder dient alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 17: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen Huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 18: verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 14 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

Artikel 19: Bestuurder Bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de te besturen voertuig of combinatie en tevens minimaal 21 jaar oud te zijn.

Artikel 20: Toepasselijk recht De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien huurder ten tijde van het inleiden van een gerechtelijke procedure buiten Nederland woont of gevestigd is, is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder